Potrebujete poradiť? +421 903 472 782 eshop@patchworkparty.sk

lupa

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy

a) o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
c) tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne upravený či zmiešaný s iným tovarom
d) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho teraz nie je možné vrátiť
e) od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ sa porušil ich pôvodný obal tj. predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
f) od kúpnej zmluvy o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
g) o predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
h) predaji tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
i) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade so zákonom č.40/1964 Zb., občiansky zákonník a zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (oba zákony v platnom a účinnom znení) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia  poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár,  poskytovaný predávajúcim, ak tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.      .

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy  sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady,  spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy  vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenia poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s príslušnými ustanoveniam občianskeho zákonníka právo od kúpnej  zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet,  určený kupujúcim.

Ak je  spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva vzhľadom na takýto darček účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. V prípade čerpania darčeka nehmotnej povahy je kupujúci povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť hodnotu darčeka v peňažných prostriedkoch.

 • Kamenná predajňa v Bratislave - Dúbravke

  Kamenná predajňa v Bratislave - Dúbravke

  Od januára 2020 sme presťahovaní z Plynárenskej ulice do vlastných, rozmerovo veľkorysejších priestorov v Dúbravke. Plnohodnotnú predajňu tu vhodne dopĺňa školiace stredisko a kurzovňa. Navyše spoľahlivo zaparkujete, a to hneď pri predajni.

 • PATCHWORKPARTY = Spoľahlivý predajca

  PATCHWORKPARTY = Spoľahlivý predajca

  Milé naše zákazníčky, milí zákazníci,
  hľadáte predajcu, ktorý je Vám nápomocný a všetka ochota uňho nekončí Vašou kúpou stroja?

  Obráťte sa na našu rodinnú firmu, veď s nami šijete už od roku 1992!

   

   

   

aa