Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PATCHWORKPARTY s.r.o   

so sídlom  Nejedlého 61, 841 02 Bratislava    
identifikačné číslo: 46015728

zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo:  70918/B
pre predaj tovaru cez on-line obchod, umiestnený na internetovom adrese www.patchworkparty.sk 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

Tieto obchodné  podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti PATCHWORKPARTY s.r.o, so sídlom na Nejedlého 61, 841 02 Bratislava, identifikačné číslo: 46015728, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  vložka číslo 70918/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením Zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.patchworkparty.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia, odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho, prevedenej na webovom stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania.  Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru  taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje,  uvedené v užívateľskom účte, je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje, uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru, sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných  k prístupu do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (včítane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Celá prezentácia tovaru, umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je  informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný  uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa takéhoto tovaru. Príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka sa nepoužijú.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to včítane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za navrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené včítane dane s pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú  v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch, spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch,  spojených s balením a dodaním tovaru,  uvedené vo webovom rozhraní obchodu,  platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia zvoleného štátu.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

informácie o nákladoch,  spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " OBJEDNAŤ ". Údaje,  uvedené v objednávke, sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho,  uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, vzniknuté kupujúcemu pri použití  komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady,  spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 v hotovosti na prevádzke kamenného obchodu predávajúceho na adrese Patchworkparty, Nejedlého 61, 84102, Bratislava;

 v hotovosti na dobierku v mieste, určenom kupujúcim v objednávke;

 bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK79 8330 0000 0021 0011 8996 FIOZSKBAXXX,  vedený vo FIO banke (ďalej len „účet predávajúceho“);

 bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

 bezhotovostne platobnou kartou cez terminál v predajni pri osobnej návšteve kamenného obchodu;

 prostredníctvom úveru,  poskytnutého treťou osobou (Quatro) (Na uzavretie zmluvy je nutná osobná návšteva kamenného obchodu).

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je  uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnou platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne  povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5    dní od uzavretia kúpnej  zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Príslušné ustanovenie občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Prípadné zľavy z ceny tovaru,  poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Ak to je v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci vzhľadom na platby, prevádzané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy

a) o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
c) tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne upravený či zmiešaný s iným tovarom
d) od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho teraz nie je možné vrátiť
e) od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ sa porušil ich pôvodný obal tj. predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
f) od kúpnej zmluvy o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
g) o predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
h) predaji tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
i) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade so zákonom č.40/1964 Zb., občiansky zákonník a zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (oba zákony v platnom a účinnom znení) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia  poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár,  poskytovaný predávajúcim, ak tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.      .

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy  sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady,  spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy  vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenia poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s príslušnými ustanoveniam občianskeho zákonníka právo od kúpnej  zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet,  určený kupujúcim.

Ak je  spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva vzhľadom na takýto darček účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. V prípade čerpania darčeka nehmotnej povahy je kupujúci povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť hodnotu darčeka v peňažných prostriedkoch.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb balenia toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade skonštatovania  porušenia obalu, dosvedčujúceho neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., a zákonom č.250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takáto dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru,
- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obyčajne používa,
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia,  uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre závadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na závadu,  zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je v záručnom liste uvedené inak.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo v  mieste podnikania.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby,  môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@patchworkparty.sk .  Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, P.O.BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava www.soi.sk/sk/Kontakt.soi  Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 82715 Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie  o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle príslušného ustanovenia občianskeho zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako  „osobné údaje“).

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa  tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivé a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o  zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné  údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom nebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ prevádza spracovanie  jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

- požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

- požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie takejto informácie.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ, E-MAILOVÝCH DOTAZNÍKOV A UKLADANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Spokojnosť zákazníkov s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie zasielame zákazníkom zakaždým, keď u nás nakúpia, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnu zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie zákazníckej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez potreby ukladania tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

DORUČOVANIE

Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa,  vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Kúpna zmluva včítane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok môže tvoriť vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho:  PATCHWORKPARTY s.r.o
adresa pre doručovanie:                  Nejedlého 61, 841 02 Bratislava
adresa elektronickej pošty:            info@patchworkparty.sk
telefón:                                                +421 903 472782   

 

V  Bratislave  dňa 01.07.2023